Дня­ми на­бу­ли чин­ності змі­ни до Пра­вил до­рожнього ру­ху, які сто­су­ють­ся усіх його учас­ни­ків. 24 лис­то­па­да про це у фей­сбу­ці по­ві­до­мив зас­тупник на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту пат­руль­ної по­лі­ції Олек­сій Бі­ло­шиць­кий.

Для водіїв та пасажирів
Як­що ра­ні­ше во­дії та па­са­жи­ри так­сі мог­ли не прис­ті­ба­ти­ся під час ру­ху в на­се­ле­но­му пун­кті, а інс­трук­то­ри з во­дін­ня і за його ме­жа­ми, то те­пер всі во­ни по­вин­ні бу­ти прис­тебну­ті. Це пра­ви­ло зо­бов’язує во­ді­їв так­сі за­без­пе­чи­ти на­яв­ність ре­ме­нів без­пе­ки як на пе­редньому, так і на задньому си­дін­ні і на­га­ду­ва­ти па­са­жи­рам про не­об­хідність їх ви­ко­рис­то­ву­ва­ти.

Не прис­ті­ба­ти­ся в на­се­ле­но­му пун­кті доз­во­ля­єть­ся ли­ше во­ді­ям і па­са­жи­рам з ін­ва­лід­ністю, як­що це фі­зі­оло­гіч­но не­мож­ли­во, а та­кож во­ді­ям і па­са­жи­рам опе­ра­тив­них та спе­ці­аль­них тран­спортних за­со­бів.

Та­кож за­бо­ро­ня­єть­ся змі­ню­ва­ти роз­мі­ри, фор­му, поз­на­чен­ня, ко­лір і роз­мі­щен­ня но­мер­них зна­ків, на­но­си­ти на них до­дат­ко­ві поз­на­чен­ня або зак­ри­ва­ти їх. Но­мер­ні зна­ки по­вин­ні бу­ти чис­ти­ми і дос­татньо ос­вітле­ни­ми.

Для велосипедистів
Ве­ло­си­пе­дис­там доз­во­ле­но рух сму­гою для мар­шрут­них тран­спортних за­со­бів.

Для пішоходів
У тем­ну по­ру до­би та в умо­вах не­дос­татньої ви­ди­мос­ті пі­шо­хо­ди, які ру­ха­ють­ся про­їж­джою час­ти­ною чи уз­біччям, від­те­пер обов’яз­ко­во ма­ють ви­ко­рис­то­ву­ва­ти світ­ло­по­вер­таль­ні еле­мен­ти (стріч­ку, нак­лей­ку, жи­лет, то­що) або бу­ти в одя­зі, який має світ­ло­по­вер­таль­ні еле­мен­ти. Це заз­на­че­но в п. 4.4 ПДР Ук­ра­їни.