Мо­ва йде про ав­тівки, що ма­ють іс­то­рич­ну цін­ність. На сай­ті Офі­су Пре­зи­ден­та за­ре­єс­тро­ва­на пе­ти­ція про прис­во­єн­ня спе­ці­аль­них но­мер­них зна­ків для кла­сич­них ав­то­мо­бі­лів, що ма­ють іс­то­рич­ну цін­ність.

Як заз­на­чає іні­ці­атор Сер­гій Пла­хот­нюк, в Ні­меч­чи­ні та Поль­щі вже дав­но іс­нує спе­ці­аль­ний клас тран­спортних за­со­бів, до яко­го від­но­сять­ся ма­ши­ни стар­ше 30 ро­ків. Во­ни ма­ють спе­ці­аль­ні но­мер­ні зна­ки. Про це пи­ше «День за днем».

Крім то­го, ра­ні­ше в Ук­ра­їні з’яви­ли­ся но­мер­ні зна­ки для елек­тро­мо­бі­лів, мар­шрут­них так­сі з елек­трод­ви­гу­ном і т. д.

Так, ав­тор пе­ти­ції про­по­нує ввес­ти змі­ни в Дер­жавний стан­дарт, ГОСТ 4278: 2019. Йдеть­ся про но­вий тип зна­ків, нап­риклад, АА 12345 Н.

Зок­ре­ма, цей но­мер поз­на­чає та­кі да­ні:

  • АА — буквосполучення, що позначає адміністративно-територіальну приналежність;
  • 12345 — порядковий номер;
  • Н — приналежність транспортного засобу до класу історичних.

Са­ма таб­личка по­вин­на бу­ти бі­ло­го кольору, а циф­ри, бук­ви і реб­ра жорс­ткос­ті — чер­во­но­го.

Та­кож пе­ред­ба­ча­єть­ся, що для от­ри­ман­ня та­ких но­мер­них зна­ків, вік ав­то­мо­бі­ля по­ви­нен бу­ти біль­ше 30 ро­ків, і ма­ши­на по­вин­на ма­ти ори­гі­наль­ну ком­плек­та­цію.

Заз­на­че­на пе­ти­ція прой­шла ре­єс­тра­цію 6 ве­рес­ня і ста­ном на 11:40 13 ве­рес­ня наб­ра­ла 18 го­ло­сів із 25 000 не­об­хідних для роз­гля­ду. До за­кін­чення збо­ру під­пи­сів за­ли­ши­ло­ся 85 днів.